Etický kodex zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s.

Publikováno: 2.5.2016 | Autor: admin

Tento kodex obsahuje soubor pravidel, hodnot a principů, které považujeme za stěžejní při poskytování zdravotních služeb. Společným cílem všech zaměstnanců je zajistit kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny.

Etika a odbornost

Zaměstnanec

 1. Dodržuje legislativu České republiky.
 2. Dodržuje vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 3. Dbá dodržování následujících etických norem v závislosti na jím vykonávané práci:
 • Etický kodex lékaře (České lékařské komory),
 • Etický kodex České asociace sester (ČAS),
 • Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, 
 • Etický kodex fyzioterapeutů,
 • Kodexu o právech pacientů, seniorů,
 • Charty práv dětí v nemocnici,
 • Charty práv umírajících.

Komunikace

Naše komunikace je otevřená. Jednání zaměstnanců je vstřícné a korektní.

Zaměstnanci jsou si vědomi důvěrnosti informací o pacientech a poskytují jim patřičnou ochranu.

Zaměstnanci budují důvěryhodné a korektní vztahy s pacienty, mezi sebou a všemi poskytovateli zdravotních služeb, případné problémy řeší nekonfliktně v souladu s pokyny vedoucího pracovníka.

Zaměstnanci nehodnotí činnost jiných poskytovatelů, ani pracovišť nemocnice před pacienty.

Své výhrady k práci ostatních zaměstnanců a stanoviska či názory k problémům nemocnice vyjadřují zaměstnanci vždy v interní diskusi na vhodném místě a vhodným způsobem.

Médiím poskytuje informace, vyjádření a stanoviska pouze ředitel společnosti.

 

Věrnost, ochota zaměstnance 

Zaměstnanec je loajální vůči nemocnici.

Vyvaruje se každého jednání slovem či skutkem, kterým by mohl poškodit dobré jméno nemocnice.

Zaměstnanec se vědomě neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem

 

Závěrečné ustanovení

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

 

Tento kodex obsahuje soubor pravidel, hodnot a principů, které považujeme za stěžejní při poskytování zdravotních služeb. Společným cílem všech zaměstnanců je zajistit kvalitní léčebnou a ošetřovatelskou péči v příjemném a bezpečném prostředí pro všechny.

Etika a odbornost

Zaměstnanec

 1. Dodržuje legislativu České republiky.
 2. Dodržuje vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 3. Dbá dodržování následujících etických norem v závislosti na jím vykonávané práci:
 • Etický kodex lékaře (České lékařské komory),
 • Etický kodex České asociace sester (ČAS),
 • Etické zásady zdravotnického pracovníka nelékařských oborů, 
 • Etický kodex fyzioterapeutů,
 • Kodexu o právech pacientů, seniorů,
 • Charty práv dětí v nemocnici,
 • Charty práv umírajících.

Komunikace

Naše komunikace je otevřená. Jednání zaměstnanců je vstřícné a korektní.

Zaměstnanci jsou si vědomi důvěrnosti informací o pacientech a poskytují jim patřičnou ochranu.

Zaměstnanci budují důvěryhodné a korektní vztahy s pacienty, mezi sebou a všemi poskytovateli zdravotních služeb, případné problémy řeší nekonfliktně v souladu s pokyny vedoucího pracovníka.

Zaměstnanci nehodnotí činnost jiných poskytovatelů, ani pracovišť nemocnice před pacienty.

Své výhrady k práci ostatních zaměstnanců a stanoviska či názory k problémům nemocnice vyjadřují zaměstnanci vždy v interní diskusi na vhodném místě a vhodným způsobem.

Médiím poskytuje informace, vyjádření a stanoviska pouze ředitel společnosti.

 

Věrnost, ochota zaměstnance 

Zaměstnanec je loajální vůči nemocnici.

Vyvaruje se každého jednání slovem či skutkem, kterým by mohl poškodit dobré jméno nemocnice.

Zaměstnanec se vědomě neúčastní žádné činnosti, která se neslučuje s řádným výkonem

 

Závěrečné ustanovení

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce a pracovním řádu. Zásadní porušování bude posuzováno jako porušení zákoníku práce, resp. pracovního řádu se všemi z toho vyplývajícími důsledky.